معاون درمان تامین اجتماعی: وزارت رفاه به تعهداتش عمل کرده، وزارت بهداشت نه
طلبمان از وزارت بهداشت را در بوق و کرنا نمی‌کنیم
طراحی و اجرا توسط: هیاهو