با پروفسور انوشیروان هدایت پس از 6 دهه جراحی
فقط یک وصیت برای پزشکان دارم ؛ بیمار را معاینه کنید
بازنشر مصاحبه اختصاصی سپید با  انوشیروان هدایت در تاریخ 16 اردیبهشت 1396

اگر فقط عاشق پزشکی هستید، بیایید. اگر اصرار پدر و مادرتان شما را مجبور می‌کند که پزشک شوید یا انگیزه مادی شما را به این راه می‌کشاند، لطفا نیایید. پزشکی را باید دوست داشت و عاشقش بود. راه‌های بهتری برای پول درآوردن هست و عنوان دکتر هم ماشاا... تا دلتان بخواهد در سایر رشته‌ها فراوان شده، پزشکی عشق می‌خواهد و عشق...
طراحی و اجرا توسط: هیاهو