بازنشر مصاحبه اختصاصی سپید با حشمت‌ا... کلباسی در تاریخ 23 اردیبهشت 1396
حشمت‌ا... کلباسی متخصص جراح عمومی و دستگاه گوارش عضو کالج سلطنتی جراحان انگلستان، عضو کالج جراحان آمریکاو عضو جامعه جراحان ایران است. او را شاید بتوان اولین جراحی دانست که تکنولوژی لاپاراسکوپی را وارد ایران کرد.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو