نایب رئیس مجلس با حضور در غرفه روزنامه سپید عنوان کرد:
با تجمیع بیمه‌ها موافقم
طراحی و اجرا توسط: هیاهو