گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه سپید با نفرات اول، دوم و سوم آزمون دستیاری 99
بیم‌ها و امیدها


گزارش سپید از میزان سهم مردم در درمان کرونا
فقط 5 تا 10 درصد تعرفه دولتی
احمد فیاض‌بخش، استاد سیاستگذاری سلامت و اقتصاد دارو و درمان تشریح کرد
افزایش هوشمندانه تعرفه‌ها؛ رویکردی فراگیر در تحقق عدالت
احمد فیاض‌بخش، استاد سیاستگذاری سلامت و اقتصاد دارو و درمان تشریح کرد
«آثار فرافردی مثبت» افزایش هوشمندانه تعرفه‌ها
طراحی و اجرا توسط: هیاهو