احمد فیاض‌بخش، استاد سیاستگذاری سلامت و اقتصاد دارو و درمان تشریح کرد
«آثار فرافردی مثبت» افزایش هوشمندانه تعرفه‌ها
در گفت‌وگوی احمد فیاض‌بخش عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با روزنامه سپید مطرح شد
حفظ بخش خصوصی درمان بدون افزایش تعرفه‌ها؛ رویا یا واقعیت؟
طراحی و اجرا توسط: هیاهو